High performance team agile
Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 1

Khởi nguồn là một phương pháp tiếp cận được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, Agile trong những năm gần đây đã vượt ra khỏi địa hạt này và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực non-tech khác như quản lý nhân sự, marketing, quản trị và lãnh đạo.  Câu hỏi mà […]

e-commerce unsplash
The best practices for eCommerce UX-UI Design – Part 2

Why Care About eCommerce UX-UI? As an eCommerce owner, you are unnecessarily aware of the fact that when visitors first land on your website, hardly they read every single line. They scan and skim instead. If they are quickly fed with the keywords or images they want or they find interesting, they stay. Otherwise, they […]

Book
The best practices for eCommerce UX-UI Design – Part 1

Why Care About eCommerce UX-UI? As an eCommerce owner, you are unnecessarily aware of the fact that when visitors first land on your website, hardly they read every single line. They scan and skim instead. If they are quickly fed with the keywords or images they want or they find interesting, they stay. Otherwise, they […]