Top Offshore Software Outsourcing Trends in Chatbots

Outsourcing is one of the best-chosen business programming techniques by marketing experts all over the world. When you do a search online, you can find outsourcing as the common platform chosen by small to large size groups of businesses to enhance their business strategies. Let’s see here the top offshore software outsourcing trends in chatbots. […]

Tìm kiếm chuyên gia tư vấn khởi nghiệp – 5 lời khuyên chắc ai đó sẽ cần

Khởi nghiệp không nên là một hành trình cô đơn. Bên cạnh co-founder và core team, bạn cần một đội ngũ cộng sự có kiến thức và kinh nghiệm nhằm đưa ra lời khuyên từ bước lên kế hoạch kinh doanh cho đến những ngày đầu ra mắt sản phẩm. Ngay cả Mark Zuckerberg, Bill […]

Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 2

Khởi nguồn là một phương pháp tiếp cận được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, Agile trong những năm gần đây đã vượt ra khỏi địa hạt này và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực non-tech khác như quản lý nhân sự, marketing, quản trị và lãnh đạo.  Câu hỏi mà […]

Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 1

Khởi nguồn là một phương pháp tiếp cận được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, Agile trong những năm gần đây đã vượt ra khỏi địa hạt này và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực non-tech khác như quản lý nhân sự, marketing, quản trị và lãnh đạo.  Câu hỏi mà […]

Guidelines for hiring a Software Outsourcing Company in Vietnam

First of all, what makes Vietnam a top destination for software outsourcing? The demand for software outsourcing in Vietnam has been steadily increasing for years. As reported by CIO magazine, offshoring your software development to Vietnam can help saving up to 90% of expenses, compared to having it done in the United States. Even when […]

Best practices for eCommerce UX-UI Design – Part 2

Why Care About eCommerce UX-UI? As an eCommerce owner, you are unnecessarily aware of the fact that when visitors first land on your website, hardly they read every single line. They scan and skim instead. If they are quickly fed with the keywords or images they want or they find interesting, they stay. Otherwise, they […]